05/05/2022

Класифікаційна схема видань

 


Класифікаційна схема видань

Загальна класифікаційна характеристика видань

Типологізація й класифікація видань розробляється в рамках книгознавства - науки про книгу й книжкову справу. Значний внесок у розробку питань класифікації традиційних видань зробили А. І. Барсук, І.Є. Баренбаум, АА. Гречихін, Г.М. Швецова-Водка та ін.

Будучи одним із видів документів, видання можуть класифікуватися за певними їх ознаками: змістом, матеріальною конструкцією, періодичністю, знаковою природою фіксації інформації й т.п.

Типологічне різноманіття видань базується на сукупності ознак, головними з яких є цільове й читацьке призначення, а також характер інформації, що міститься в них. Це служить підставою для всебічної характеристики видань, дозволяє здійснити їх внутрішньовидову класифікацію, визначити різновиди й типологічну розмаїтість.

Відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 3017-95 Видання. Основні види, терміни та визначення. "Традиційні" видання класифікують за наступними ознаками :

 • 1) за цільовим призначенням;
 • 2) за аналітико-синтетичним переробленням інформації;
 • 3) за інформаційними знаками (знаковою природою);
 • 4) за матеріальною конструкцією;
 • 5) за обсягом;
 • 6) за складом основного тексту;
 • 7) за періодичністю;
 • 8) за структурою;
 • 9) за інформаційними ознаками;
 • 10) за видами періодичних і продовжуваних видань;
 • 11) за статусом [4].

Сукупність видів і типів традиційних видань деталізована в таблиці 5.3.

Таблиця 5.3 Класифікаційна таблиця традиційних видань

Ознаки класифікації

Види видань

1

2

3

1.

За цільовим призначенням

Офіційне, наукове, науково-популярне, науково-виробниче, виробничо-практичне, виробничо-практичне для аматорів, навчальне, громадсько-політичне, довідкове, для організації дозвілля, рекламне, літературно-художнє

2.

За аналітико-синтетичним переробленням інформації

Інформативне, реферативне, бібліографічне, оглядове, дайджест

3.

За знаковою природою

Текстове, нотне, картографічне, образотворче

4.

За матеріальною конструкцією

Книжкове, журнальне, аркушеве, газетне, буклет, карткове, плакат, поштова картка, комплектне, книжка-іграшка

5.

За обсягом

Книга, брошура, листівка (аркушівка)

6.

За складом основного тексту

Моновидання, збірники (полівішання)

7.

За періодичністю

Неперіодичне, серіальне (періодичне), продовжуване (видання, що продовжується)

8.

За структурою

Серія, однотомник (однотомне), багатотомне, зібрання творів, твори вибрані

9.

За інформаційними ознаками

Монографія, автореферат дисертації, препринт, тези доповідей конференції, матеріали конференції (з'їзду), збірник наукових праць, статут, інструкція, стандарт, прейскурант, паспорт, посібник (наочний, практичний, навчальний, навчальний наочний, навчально-методичний), порадник практичний, підручник, хрестоматія, рекомендації методичні, курс лекцій, текст лекцій, конспект лекцій, програма навчальна, практикум, словник, енциклопедія, словник енциклопедичний, словник мовний, словник тлумачний, словник термінологічний, розмовник, довідник, путівник, проспект, каталог, альбом, атлас, оголошення, листок інформаційний, документно-художнє, науково-художнє видання, альманах, антологія

10.

За видами періодичних і продовжуваних видань

Газета, журнал (часопис), бюлетень, календар, експрес-інформація

11.

За статусом

Оригінали, традиційні версії електронних видань, електронні аналоги традиційних видань, електронні відтворення, зокрема копії друкованих документів, тривимірних об'єктів тощо

Наведена класифікація видань є за своєю характеристикою багатоаспектною, паралельною. Тобто кожний напрям цієї класифікації (фасет) є незалежним від інших: використовується лише одна ознака класифікування, будь-яке видання може бути класифікованим за кожною з цих ознак.

Класифікація електронних видань відповідно до ГОСТ 7.83-2001 [6] наведена в таблиці 5.4.

Таблиця 5.4 Класифікаційна таблиця електронних видань

Ознаки класифікації

Види видань

1.

За цільовим призначенням

Офіційне, наукове, науково -популярне, виробничо-практичне (зокрема нормативне), навчальне, масово-політичне, довідкове, видання для дозвілля, рекламне, художнє

2.

За періодичністю

Неперіодичне, серіальне, періодичне, видання, що продовжується; видання, що оновлюється (кожний наступний випуск містить актуальну інформацію попереднього випуску, але повністю замінює вміст)

3.

За структурою

Однотомне, багатотомне, електронна серія

4.

За наявністю друкованого еквівалента

Самостійне електронне видання (не має друкованого аналогу); електронний аналог друкованого документа (відтворює відповідний друкований документ, зберігаючи розташування тексту на сторінках, ілюстрації, посилання, примітки);

електронна версія (аналог друкованого видання, який має рівний із оригіналом правовий статус і який створювався практично одночасно з самостійним друкованим або електронним виданням у відповідному форматі з метою подання в мережевому доступі або на окремому носії)

Насамперед розглянемо ознаки, що використовуються для класифікування всіх без винятку видань (як традиційних, так і електронних), а також види видань, що за ними виокремлюються.


Класифікація видань за цільовим призначенням

За цільовим призначенням виділяють такі види видань: офіційне, наукове, науково-популярне, науково-виробниче, виробничо-практичне, нормативне, виробничо-практичне видання для аматорів, навчальне, громадсько-політичне, довідкове, видання для організації дозвілля, рекламне, літературно-художнє, видання твору художньої літератури.

Загальна характеристика цих видань подана в таблиці 5.5.

Таблиця 5.5. Класифікаційна характеристика видань за цільовим призначенням

Вид

Загальна характеристика

1

2

3

1.

Офіційне

Видання матеріалів інформаційного, нормативного чи директивного характеру, що публікується від імені державних органів, відомств, установ чи громадських організацій

2.

Наукове

Видання результатів теоретичних і (чи) експериментальних досліджень, а також підготовлених науковцями до публікації пам'яток культури, історичних документів та літературних текстів

3.

Науково-популярне

Видання відомостей теоретичних та (чи) експериментальних досліджень у галузі науки, культури й техніки, викладених у формі, зрозумілій читачам-нефахівцям

4.

Науково-виробниче

Видання відомостей результатів теоретичних та (чи) експериментальних досліджень, а також конкретних рекомендацій щодо їх упровадження в практику

5.

Виробничо-практичне

Видання відомостей з технології, техніки Й організації виробництва, а також інших галузей суспільної практики, призначене фахівцям певного профілю та відповідної кваліфікації

6.

Нормативне виробничо-практичне

Видання норм, правил і вимог з конкретних сфер виробничо-практичної діяльності

7.

Виробничо-практичне видання для аматорів

Видання відомостей з технології, техніки та організації виробництва, окремих його галузей, а також інших сфер суспільної практики, викладених у формі, зрозумілій читачам-нефахівцям

8.

Навчальне

Видання систематизованих відомостей наукового або прикладного характеру, викладених у зустрічній для навчання й викладання формі

9.

Громадсько - політичне

Видання твору громадсько-політичної тематики

10.

Видання для

організації дозвілля

Видання популярно викладених загальнодоступних відомостей щодо організації побуту, дозвілля, різноманітних форм самодіяльності, різних захоплень

11.

Рекламне

Видання відомостей щодо виробів, послуг, заходів, культурно-історичних об'єктів, творчих колективів тощо, у формі, яка привертає увагу, сприяє реалізації товарів і послуг, запрошує до ознайомлення чи відвідування

12.

Літературно-художнє

Видання твору художньої літератури

13.

Довідкове

Видання коротких відомостей наукового чи прикладного характеру, розміщених у порядку, зручному для швидкого пошуку, не призначене для суспільного читання

Класифікація видань за аналітико-синтетичним переробленням інформації

За аналітико-синтетичним переробленням інформації видання поділяються на інформаційні, бібліографічні у реферативні, оглядові, дайджести.

Загальна характеристика видань за вищеназваною ознакою подана в таблиці 5.6.

Таблиця 5.6 Класифікаційна характеристика видань за аналітико-синтетичним переробленням інформації

Вид

Загальна характеристика

1.

Інформаційне

Видання систематизованих чи узагальнених відомостей відносно опублікованих чи неопублікованих даних із першоджерел, випущене друком організаціями, які здійснюють науково-інформаційну діяльність

2.

Бібліографічне

Інформаційне видання упорядкованої сукупності бібліографічних записів

3.

Реферативне

Інформаційне видання сукупності бібліографічних записів, включно з рефератами

4.

Оглядове

Інформаційне видання публікації одного чи декількох оглядів, що відображають підсумки аналізу та узагальнення відомостей із різних джерел

5.

Дайджест

Видання публікації у вигляді добірки витягів із конкретного тексту, відібраних і згрупованих таким чином, щоб дати про нього загальне уявлення, чи добірки найцікавіших матеріалів, передрукованих із інших видань

Зазначену класифікацію, на думку фахівців, краще було б назвати "за ступенем аналітико-синтетичної переробки інформації". Термін "інформаційне видання", як зазначає проф. Г.М.Швецова-Водка, також наведений з погляду його семантики. Якщо враховувати багатозначність поняття "інформація", то виникає можливість розгляду кожного видання як каналу передавання інформації або як джерела інформації [32].

Класифікація видань за інформаційними знаками

За знаковою природою інформації видання бувають текстові, нотні, картографічні, образотворчі.

Загальна характеристика видань за знаковою фіксацією інформації подана в таблиці 5.7.

Таблиця 5.7. Класифікаційна характеристика видань за знаковою фіксацією інформації

Вид

Запільна характеристика

1.

Текстове

Видання, більшу частину обсягу якого займає словесний, цифровий, у вигляді ієрогліфів, формул (хімічних або математичних) чи змішаний "текст"

2.

Нотне

Видання запису музичного твору за допомогою нотних знаків

3.

Картографічне

Видання картографічного твору

4.

Образотворче

Видання живописних, графічних, скульптурних творів мистецтва, спеціальних чи художніх фотографій та інших графічних робіт, креслень, діаграм, схем тощо

У визначенні образотворчого видання, як зазначає проф. Г.М. Швецова-Водка, є неточність, тому що друковане видання не завжди тиражує сам твір образотворчого мистецтва, а лише відтворює його зображення. Автор пропонує таке визначення: "видання, більшу частину обсягу якого займає відтворення зазначених творів, робіт тощо" [31].

Класифікація видань за матеріальною конструкцією

За означеною класифікацією видання може бути книжкове, журнальне, аркушеве, газетне, буклет, карткове, плакат, поштова картка, комплексне видання, книжка-іграшка.

Загальна характеристика традиційних видань за матеріальною конструкцією наведена в таблиці 5.8.

Таблиця 5.8. Класифікаційна характеристика видань за матеріальною конструкцією

Вид

Загальна характеристика

1.

Книжкове

Видання у вигляді блока скріплених на корінці аркушів друкованого матеріалу будь-якого формату в обкладинці чи оправі

2.

Журнальне

Видання у вигляді блока скріплених на корінці аркушів друкованого матеріалу встановленого формату в обкладинці або оправі, яке видавничо пристосоване до специфіки даного періодичного видання

3.

Аркушеве

Видання у вигляді одного чи декількох аркушів друкованого матеріалу будь-якого формату без скріплення

4.

Газетне

Видання у вигляді одного чи декількох аркушів друкованого матеріалу встановленого формату, видавничо пристосоване до специфіки даного періодичного видання

5.

Буклет

Видання у вигляді одного аркуша друкованого матеріалу, сфальцьованого будь-яким способом у два чи більше згинів

6.

Карткове

Видання у вигляді картки встановленого формату, надруковане на матеріалі підвищеної щільності

7.

Плакат

Видання у вигляді одного чи декількох аркушів друкованого матеріалу встановленого формату, надруковане з одного чи з обох боків аркуша, призначене для експонування

8.

Поштова картка

Карткове видання, надруковане з одного чи декількох боків

9.

Комплексне видання

Сукупність видань, зібраних до папки, футляра, бандеролі чи укладених у обкладинку

10.

Книжка-іграшка

Видання особливих конструктивних форм, призначене для розумового та естетичного розвитку дитини

У ДСТУ 3017-95, як зазначає проф. Г.М. Швецова-Водка, не знайшлось місця "газетно-журнальному виданню", тобто виданню, що має статус газети (офіційно затверджене як газета), а видається на аркушах, скріплених між собою [33].

Класифікація видань за обсягом інформації

За обсягом інформації, що міститься у традиційному виданні (кількістю сторінок тексту), воно може бути подано у вигляді книги, брошури, листівки.

Загальна характеристика традиційних видань за обсягом розміщеної в них інформації подана в таблиці 5.9.

Таблиця 5.9. Класифікаційна характеристика видань за обсягом

Вид

Загальна характеристика

І.

Книга

Книжкове видання обсягом понад 48 сторінок

2.

Брошура

Книжкове видання обсягом від 4 до 48 сторінок

3.

Листівка

Аркушеве видання обсягом від 1 до 4 сторінок

Класифікація видань за складом основного тексту

За складом основного тексту розрізняють моновидання та збірники.

Загальна характеристика видань за складом основного тексту наведена в таблиці 5.10.

Таблиця 5.10. Класифікаційна характеристика видань за складом основного тексту

Вид

Загальна характеристика

І.

Моновидання

Видання, що містить один твір

2.

Збірник

Видання, що містить ряд творів

До терміну "збірник" дається примітка: "Залежно від періодичності розрізняють неперіодичний, періодичний та продовжуваний збірник". Узагальнююче поняття цього терміну, на думку Г.М. Швецової-Водки, повинно бути -"полівидання" [33].

Класифікація видань за періодичністю виходу

За періодичністю виходу як традиційні так і електронні видання поділяються на неперіодичні, серіальні, періодичні, продовжувані видання (видання, що продовжуються).

Загальна характеристика видань за періодичністю їх виходу подана в таблиці 5.11.

Таблиця 5.11. Класифікаційна характеристика видань за періодичністю виходу

Вид

Загальна характеристика

1.

Неперіодичне

Видання, що виходить одноразово й продовження якого непередбачене

2.

Серіальне

Видання, що виходить протягом часу, тривалість якого заздалегідь не визначена, як правило, нумерованими чи датованими випусками (томами) з постійною спільною назвою

3.

Періодичне

Видання, що виходить через певні проміжки часу, має заздалегідь визначену постійну щорічну кількість і назву нумерованих чи датованих, однотипово оформлених випусків, які не повторюються за змістом

4.

Продовжуване видання (видання, що продовжується)

Видання, що виходить через заздалегідь невизначені проміжки часу, в міру накопичення матеріалу, нумерованими та (чи) датованими випусками, неповторюваними за змістом, одно типово оформлені, із спільною назвою

Класифікація видань за структурою

За структурою, тобто кількістю одиниць, із яких складається традиційне видання може бути подане як: серія, однотомне видання (однотомник), багатотомне видання (багатотомник), зібрання творів, твори вибрані.

Загальна характеристика вищенаведених видань за цією ознакою деталізована в таблиці 5.12.

Таблиця 5. 12 Класифікаційна характеристика видань за структурою

Вид

Загальна характеристика

1.

Серія

Видання, однотипово оформлене, що включає сукупність томів, об'єднаних спільністю задуму, тематики, цільовим або читацьким призначенням

2.

Однотомне видання (однотомник)

Неперіодичне видання, випущене в одному томі

3.

Багатотомне

видання

(багатотомник)

Неперіодичне видання, що складається з двох чи більше нумерованих томів і становить єдине ціле за змістом і оформленням

4.

Зібрання творів

Однотомне чи багатотомне видання творів одного або декількох авторів, що дає уявлення про його (їхню)творчість у цілому

5.

Твори вибрані

Неперіодичне видання, що складається з найбільш цінних і цікавих, значимих творів автора

Класифікація видань за інформаційними ознаками

За інформаційними ознаками видання може бути оформлене як монографія, автореферат дисертації, препринт, тези доповідей конференції, матеріали конференції (з'їзду), збірник наукових праць, статут, інструкція, стандарт, прейскурант, паспорт (на виріб), посібник (наочний, практичний, навчальний, навчальний наочний, навчально-методичний), порадник практичний, підручник, хрестоматія, рекомендації методичні, курс лекцій, текст лекцій, конспект лекцій, програма навчальна, практикум, словник, енциклопедія, словник енциклопедичний, словник мовний, словник тлумачний, словник термінологічний, розмовник, довідник, путівник, проспект, альбом, каталог, атлас, оголошення, листок інформаційний, документно-художнє, науково-художнє видання, альманах, антологія.

Загальна характеристика перерахованих вище видань за інформаційними ознаками наведена в таблиці 5.13.

Таблиця 5.13 Класифікаційна характеристика неперіодичних видань за інформаційними ознаками

Вид

Загальна характеристика

1

2

3

1.

Стандарт

Нормативне виробничо-практичне видання з комплексом норм, правил та вимог щодо об'єкта стандартизації, встановлених та затверджених у відповідності з чинним законодавством

2.

Прейскурант

Нормативне виробничо-практичне і (чи) довідкове видання систематичного переліку матеріалів, виробів, обладнання, виробничих операцій, послуг із зазначенням витрат, праці та цін, а інколи їхніх коротких характеристик

3.

Паспорт

Виробничо-практичне видання основних відомостей щодо устаткування, приладів та речей господарського вжитку

4.

Посібник

Видання, призначене на допомогу в практичній діяльності чи в оволодінні навчальною дисципліною

5.

Наочний посібник

Видання, зміст якого передається, в основному, зображувальними засобами

6.

Практичний посібник

Виробничо-практичне видання, призначене практичним працівникам для оволодіння знаннями та навичками при виконанні будь-якої роботи, операції, процесу

7.

Навчальний посібник

Навчальне видання, що доповнює або частково (повністю) замінює підручник, офіційно затверджене як таке

8.

Навчальний наочний посібник

Навчальне образотворче видання матеріалів на допомогу у вивченні, викладанні чи вихованні

9.

Навчально-методичний посібник

Навчальне видання з методики викладання навчальної дисципліни (її розділу, частини) або з методики виховання

10.

Практичний порадник

Видання, розраховане на самостійне оволодіння будь-якими виробничо-практичними навичками

11.

Підручник

Навчальне видання з систематизованим викладом дисципліни (її розділу, частини), що відповідає навчальній програмі, офіційно затверджене, як таке

12.

Хрестоматія

Навчальне видання літературно -художніх, історичних та інших творів чи уривків з них, які є об'єктом вивчення

13.

Методичні рекомендації

Навчальне або виробничо-практичне видання роз'яснень із певної теми, розділу або питання навчальної дисципліни, роду практичної діяльності, із методикою виконання окремих завдань, певного виду робіт, а також заходів

14.

Курс лекцій

Навчальне видання певного викладу тем навчальної дисципліни, визначених програмою

15.

Текст лекцій

Навчальне видання викладу матеріалу певних розділів навчальної дисципліни

16.

Конспект лекцій

Навчальне видання стислого викладу курсу лекцій або окремих розділів навчальної дисципліни

17.

Навчальна програма

Навчальне видання, що визначає зміст, обсяг, а також порядок вивчення й викладання певної навчальної дисципліни чи її розділу

18.

Практикум

Навчальне видання практичних завдань і вправ, що сприяють засвоєнню набутих знань, умінь і навичок

19.

Словник

Довідкове видання упорядкованого переліку мовних одиниць (слів, словосполучень, фраз термінів, імен, знаків), доповнених відповідними довідковими даними

20.

Енциклопедія

Довідкове видання зведення основних відомостей із однієї чи усіх галузей знання та практичної діяльності, викладених у коротких статтях, розташованих за абеткою їхніх назв або в систематичному порядку

21.

Енциклопедичний словник

Енциклопедія, статті якої викладені в стислій формі та розташовані за абеткою їхніх назв

22.

Мовний словник

Словник переліку мовних одиниць 3 їхніми характеристиками або перекладом іншою (іншими) мовою (мовами)

23.

Тлумачний словник

Мовний словник, що пояснює значення слів певної мови, дає граматичну, стилістичну характеристики, приклади застосування та інші відомості

24

Термінологічний словник

Словник термінів та визначень певної галузі знання

25.

Розмовник

Популярний чи мовний словник загально побутової лексики, фразеології, що служить посібником із спілкування

26.

Довідник

Довідкове видання прикладного характеру, побудоване за абеткою назв статей або в систематичному порядку

27.

Путівник

Довідкове чи рекламне видання відомостей щодо певного географічного пункту, культурно - освітньої установи чи заходу

28.

Проспект

Довідкове та (чи) рекламне видання систематизованого переліку послуг, предметів чи опису однієї речі, що призначені для випуску, продажу чи показу, а також видання з описом діяльності підприємства, організації чи установи

29.

Каталог

Нормативне виробничо-практичне, довідкове та (чи) рекламне видання систематизованого переліку наявних речей і послуг

30.

Альбом

Книжкове або комплектне аркушеве образотворче видання, що має (або не має )пояснювальний текст

31.

Атлас

Альбом зображень різних об'єктів (карти, креслення, малюнки та ін.), що пропонується з метою навчання або практичного використання

32.

Афіша (оголошення)

Рекламне або довідкове аркушеве видання з інформацією щодо певного культурного заходу (події), призначене для розклеювання

33.

Інформаційний листок

Реферативне неперіодичне видання відомостей щодо передового виробничого досвіду або науково-технічного досягнення

34.

Документально-художнє видання

Літературно-художнє видання, основою якого є документи, опис реальних подій або фактів діяльності історичної особи

35.

Науково-художнє видання

Літературно-художнє видання, основою якого є опис наукових фактів та фактів із історії науки

36.

Альманах

Збірник літературно-художніх та (чи) науково-популярних творів, об'єднаних за певною ознакою

37.

Антологія

Неперіодичний збірник вибраних літературно-художніх творів чи уривків 3 них

38.

Монографія

Наукове книжкове видання певного дослідження однієї проблеми або теми, що належить одному чи декільком авторам

39.

Автореферат дисертації

Наукове видання у вигляді брошури авторського реферату проведеного дослідження, яке подається на здобуття наукового ступеня

40.

Препринт

Наукове видання з матеріалами попереднього характеру, які публікуються до виходу у світ видання, у якому вони мають бути вміщені

41.

Тези доповідей

(повідомлень)

наукової

конференції (з'їзду, симпозіуму)

Науковий неперіодичний збірник матеріалів попереднього характеру, таких як анотації, реферати доповідей чи повідомлень, опублікованих на початку конференції (з'їзду, симпозіуму)

42.

Матеріали

конференції (з'їзду, симпозіуму)

Неперіодичний збірник підсумків роботи конференції, доповідей, рекомендацій та рішень

43.

Збірник наукових праць

Підбірка матеріалів досліджень, виконаних у наукових установах, навчальних закладах чи товариствах

44.

Статут

Офіційне видання зведення правил, які регулюють принципи організації та порядок діяльності

45.

Інструкція

Офіційне чи нормативне виробничо-практичне видання правил регулювання виробничої та суспільної діяльності або користування виробами чи послугами

Класифікація періодичних і продовжуваних видань

Періодичне й продовжуване видання може бути подано у вигляді газети, журналу (часопису), бюлетеню, календаря, експрес-інформації.

Загальна характеристика періодичних і продовжуваних видань наведена в таблиці 5.14.

Таблиця 5.14. Класифікаційна характеристика за видами періодичних і продовжуваних видань

Вид

Загальна характеристика

1.

Газета

Періодичне газетне видання з постійною назвою, що виходить через певні короткі проміжки часу, містить офіційні документи, оперативну інформацію й матеріали з актуальних громадсько-політичних, наукових, виробничих та інших питань, а також літературні твори, фотографії та рекламу

2.

Журнал (часопис)

Періодичне журнальне видання, яке виходить під постійною назвою, має постійні рубрики, містить статті, реферати, інші матеріали з різних громадсько-політичних, наукових, виробничих та інших питань, літературно-художні твори, ілюстрації, фотографії

3.

Бюлетень

Періодичне або продовжуване видання, що випускається оперативно, має ознаки журнального або газетного видання, містить матеріали організації, яка його видає

4.

Календар

Періодичне довідкове видання з послідовним переліком днів, тижнів, місяців даного року, а також із іншими відомостями різного характеру

5.

Експрес-інформація

Періодичне реферативне видання розширених та зведених рефератів найактуальніших опублікованих зарубіжних матеріалів або неопублікованих вітчизняних документів, призначене для оперативного інформування фахівців


Типологічні ознаки електронних видань

Особливості електронних ресурсів

Як було зазначено в попередньому змістовому модулі, електронні видання - це категорія електронних ресурсів, що вирізняється редакційно-видавничою обробкою та наявністю вихідних даних, тому й варто почати з аналізу електронних ресурсів.

Під впливом інформаційних технологій постійно з'являються нові види електронних ресурсів (програмне забезпечення, бази даних, мультимедійні продукти тощо), розширюються межі традиційної системи видань, формуються типи електронних документів (мережеві версії друкованих видань, онлайнові газети та часописи, додатки до традиційної преси, колекції посилань, огляди, дайджести,

Особливий інтерес викликають динамічні електронні документи, які змінюють інформаційний вміст за певних умов використання (наприклад, відповіді на запити до баз даних) та електронні ресурси, які оперують за даними, що надходять у реальному часі (наприклад, від віддалених датчиків), або такі електронні документи, як законодавчі акти або стандарти, інформаційний вміст яких може змінюватися при офіційному редагуванні. Своєрідність інтерактивних мультимедіа - постійне оновлення, при якому вміст електронного ресурсу може бути цілком оновленим.

Оскільки електронні ресурси різноманітні та знаходяться в постійному розвитку, переліки термінів, які позначають їх види, завжди будуть приблизними, незакінченими.

На сьогодні не існує єдиного термінологічного стандарту щодо різновидів електронних ресурсів. Термінологія наводиться в ІSBD(ЕR) [37], в міждержавних стандартах ГОСТ 7.82-2001 [7], ГОСТ 7.83-2001 [6]; ряд термінів наводиться у форматі бібліографічного опису UNIMARS.

Деякі терміни також подані в низці довідників і словників з інформаційних та комп'ютерних технологій та у наукових публікаціях відповідної тематики. На сьогодні продовжуються дослідження еволюції електронних ресурсів, ведеться узагальнення інформації про специфічні ознаки для розвитку їх типології.

Тип ресурсу визначається типом вмісту, тобто типом інформації, яка призначена для сприймання людиною, також типом даних, що характеризуються певними властивостями та операціями, які виконуються над ними, або типами знакової природи інформації (певна форма знаків, якими фіксується та передається інформація в ресурсі).

Характеристика основних типів вмісту електронних ресурсів зведена в таблицю 5.15. Вказані в таблиці електронні програми можна поділити на системні, прикладні та сервісні.

Комбіновані ресурси, у свою чергу, поділяються на інтерактивні мультимедіа (системи, що дозволяють одночасне використання різноманітних засобів відображення та передачі інформації) та онлайнові служби, системно орієнтована діяльність яких забезпечує доступ до інформації та її використання в мережі Інтернет.

Кожна з наведених категорій ресурсів має кілька рівнів поділу, що надає гнучкості в підходах до каталогізації їх різних типів.

Таблиця 5.15/ Характеристика основних типів вмісту електронних ресурсів

Тип вмісту

Характеристика типів

1.

Електронні дані

Інформація у вигляді текстів, числових даних, зображень (статичних або динамічних), звуків

2.

Електронні програми

Набір операторів або підпрограм, які забезпечують виконання певних завдань, включаючи обробку даних

3.

Комбіновані

Комбінація вищезазначених видів у одному ресурсі (у тому числі мультимедіа, відеоігри)

4.

Числові дані

Інформація, подана головним чином числами у вигляді цифр (статистичні дані, електронні таблиці тощо), над якими можна здійснювати математичні операції

5.

Текстові дані

Інформація, яка надається головним чином у вигляді текстової інформації (абеткові та числові символи), тобто у формі, яка припускає по символьну обробку

6.

Зображення

Інформація, яка надається у формі, що припускає перегляд, але не допускає посимвольної обробки, уключає графічну інформацію (нерухомі зображення, такі як рисунки, фотографії, креслення тощо), відеодані (рухомі зображення, такі як кіно- та відео матеріали, анімація тощо)

7.

Звукові дані

Цифрове відтворення звукової інформації


Класифікація електронних видань

Дослідники виділяють наступні типології електронних видань:

 • - за типом носіїв або характером доступу;
 • - за технологією розповсюдження;
 • - за характером взаємодії з користувачем;
 • - за видами видань (типологією);
 • - за статусом;
 • - за наявністю друкованого еквіваленту.

Характеристика електронних ресурсів за типом носіїв або характером доступу подана в таблиці 5.16.

Таблиця 5.16. Характеристика електронних видань за типом носіїв або характером доступу

Тип носія

Характеристика типів

1.

Локального доступу

Інформація, зафіксована на окремому фізичному носії, який має бути поміщеним користувачем до комп'ютерного пристрою для зчитування

2.

Віддаленого доступу

Інформація, розміщена на вінчестері чи інших пристроях для запам'ятовування або надана в інформаційних мережах (зокрема, ресурси, розміщені на Інтернет-серверах)

Міждержавний стандарт ГОСТ 7.83-2007 "Электронные издания: Основные виды и выходные сведения" [6] за технологією розповсюдження визначає види електронних документів, подані в таблиці 5.17.

Таблиця 5.17. Характеристика електронних видань за технологією розповсюдження

Вид

Характеристика виду

1.

Локальні електронні видання

Призначені для локального використання, видаються у вигляді певної кількості ідентичних екземплярів (тиражу) на носіях, що переносяться (окремо фізичних носіях)

2.

Мережеві електронні документи

Доступні потенційно необмеженій кількості користувачів через телекомунікаційні мережі

3.

Електронні ресурси

комбінованого

розповсюдження

Можуть використовуватися як локально, так і через мережі

Електронні ресурси можуть опрацьовуватися двома шляхами, залежно від доступу (локальний або віддалений).

Для локальних ресурсів мають бути наведені дані щодо фізичного носія (диск, дискета, картридж).

Віддалений доступ передбачає, що об'єкт доступу міститься на жорсткому диску або іншому пристрої в комп'ютерній мережі. У цьому випадку потребує опису система доступу (відомості про операційні системи, протоколи зв'язку, програмне забезпечення, сервери тощо).

За характером взаємодії з користувачем розрізняють:

 • - детерміновані електронні видання, параметри, зміст і спосіб взаємодії з якими визначені виробником і не можуть змінюватися користувачем;
 • - недетерміновані (інтерактивні) видання, параметри, зміст і спосіб взаємодії з якими прямо або побічно встановлює користувач відповідно до його мети, інтересів, рівня підготовки тощо, на основі інформації та алгоритмів, визначених виробником.

За видами видань. Типи та види видань - це групи їх, які мають спільні характеристики інформації, що в них міститься, зокрема, такі ознаки, як цільове призначення, структура багаточастинних документів, періодичність тощо. За цими ознаками типологія електронних видань практично відповідає типологічній структурі традиційних видань, про що зазначалось в попередньому модулі.

Видова ієрархія відповідає видам електронних видань у ІSBD(ЕЯ), де надається визначення монографії, серії, підсерії та інших видів ресурсів.

У процесі каталогізації необхідно визначити статус, тобто положення електронного видання в загальній системі видань, яке визначається певними ознаками й установлює співвідношення з іншими виданнями.

За призначенням електронне видання може бути:

 • - самостійним (продуктом);
 • - складовою іншого електронного ресурсу;
 • - додатком до паперових видань тощо.

Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг" за правовим статусом розрізняє: електронні документи-оригінали; електронні документи-копії друкованих документів [2]. Серед електронних копій можна виділити: електронні версії традиційних видань; електронні аналоги традиційних видань; електронні відтворення, зокрема копії друкованих документів, тривимірних об'єктів тощо.

Оригінал - самостійне електронне видання - тобто кожний екземпляр самостійного електронного видання на окремих фізичних носіях, також самостійний мережевий (або віддалений) ресурс (наприклад, онлайновий ресурс, Інтернет-публікація тощо).

Копія електронного документа (паперова) - це візуальне представлення на папері, перевірене на відповідність структурі та вмісту його візуального представлення електронними засобами [2]. Аналогічно може бути визначена електронна копія паперового документа. Електронні відтворення (копії друкованих елементів, тривимірних об'єктів тощо) - це об'єкт каталогізації означеного статусу [38].

Електронна версія - аналог друкованого видання, який має рівний з оригіналом правовий статус і який створювався практично одночасно із самостійним друкованим або електронним виданням (на окремому носії) у відповідному форматі з метою надання в мережевому доступі або на окремому носії.

За наявністю друкованого еквівалента розрізняють [8]:

 • - самостійне електронне видання, тобто те, яке не має друкованого аналогу;
 • - електронний аналог друкованого документа, який в основному відтворює відповідний друкований (традиційний) документ (зберігаючи розташування тексту на сторінці, ілюстрації, посилання, примітки тощо).

Зведена характеристика типологій електронних видань подана в таблиці 5.18.

Таблиця 5.18. Зведена характеристика типологій електронних видань

Типології видань

Характеристики типологій видань

1

За типом носіїв

Локального ті віддаленого доступу

2

За технологією розповсюджування

Локальні, мережеві та комбіновані

3

За характером взаємодії з користувачем

Детерміновані ті інтерактивні

4

За видами видань

Відповідає технологічній структурі традиційних зібрань

5

За статусом

Оригінал, верстка, аналог, відтворення

6

За наявністю

друкованого

елементу

Самостійне видання та аналог друкованого документа

У таблиці 5.19 та схемі 5.3. наведено основні типологічні ознаки електронних документів за типами ресурсів, видами носіїв, видами ресурсів та режимами використання. Для порівняння наведені відповідні ознаки друкованих документів та їх співвіднесення з електронними ресурсами за правовим статусом.

Таблиця 5.19. Типологічні ознаки електронних документів (у порівнянні з документами на паперових та мікроносіях)

Типологічні ознаки

Електронні ресурси

Друковані документи ( традиційні ресурси )

Типи е-ресурсів

віддалені

локальні

Характер доступу

мережеве використання

локальне використання

локальне використання

Види носіїв

мережеві

(сховища,

сервери)

окремі фізичні носії

паперові

мікроносії

Специфіка

матеріалу

носія

жорсткий диск (вінчестер)

компакт-диски, магнітні стрічки тощо

папір

плівкові матеріали

Характер взаємодії з користувачем

детерміновані, недетерміновані (інтерактивні)

детерміновані

Тип вмісту (інформації)

текст, зображення, звук, програмний продукт,

мультимедіа (цифрові технології)

текст

(включаючи опис ресурсу тощо), зображення

текст,

зображення

Вид ресурсу (цільове призначення, структура, періодичність)

за документальною типологією (офіційне, наукове, нормативне, довідкове тощо; монотомні, багатотомні, серіальні; ті, що продовжуються, періодичні тощо)

Динаміка інформаційного вмісту

статичні; також ті, що оновлюються за змістом

вміст та зміст кожного документа зберігається

Наявність

ідентичних

екземплярів

унікальні (можливе "дзеркальне" надання)

мають тираж

можуть мати тираж

Динаміка інформаційного вмісту

статичні; також ті, що оновлюються за змістом

вміст та зміст кожного документа зберігається

Наявність

ідентичних

екземплярів

унікальні (можливе "дзеркальне" надання)

мають тираж

можуть мати тираж

Правовий статус, наявність еквіваленту

оригінал

копія (відтворення), додаток

КОПІЯ

(відтворення)

аналог, версія, копія (відтворення)

оригінал

-

додаток

 Джерело: https://pidru4niki.com/1173081651392/dokumentoznavstvo/klasifikatsiya_vidan_tsilovim_priznachennyam (режим доступу:05.05.2022)

Немає коментарів:

Дописати коментар