Рекламно-іміджева діяльність

Бібліотечний проєкт «Експрес-інтерв’ю «Моя улюблена книга». Перша частина – інтерв’ю з директором та учителями закладу, які дали відповіді на цікаві для наших учнів-читачів запитання про їх перші книги, про книги, які читають на даний час, та яку книгу порекомендували б прочитати підліткам чи своїм учням. Продовжуть проєкт випускники закладу. 
Відео реклама книги "Зелені мартенси" Йоанна Ягелло
Реклама книги Леоніда Кононовича "Пекельний звіздар"
Реклама книги "Дівчата з 13-ї вулиці" Малгожати Гутовської-Адамчик
Реклама екоказки "Арчі"

 


Приваблеве, естетичне, інформаційно-корисне оформлення приміщення шкільної бібліотеки сприяє поліпшенню читацької активності, привертають увагу читачів цікаві та пізнавальні куточки, плакати, вивіски, рекламні листівки. 
Популяризуючи діяльність бібліотеки, випускаю інформаційні буклети та бюлетені різної тематики. 

                     БІБЛІОТЕЧНІ КУТОЧКИ
ІНФОРМАЦІЙНИЙ КУТОЧОК "ДАТИ, ЯКІ ПОТРІБНО ЗНАТИ" та 
"КАЛЕНДАРИК-НАГАДАЙЛИК"
  МІНІ РЕКЛАМКИ до КНИГ


          


   


Рекламна стінка "ЗНАМЕНИТОСТІ РЕКОМЕНДУЮТЬ" та "КНИГИ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ, ЯКИМИ ЗАЧИТУЮТЬСЯ ПІДЛІТКИ"
ПОРТФЕЛИК ДЛЯ ЛИСТІВОК,
БУКЛЕТІВ "ПРОЧИТАЙ! ЗАПАМ'ЯТАЙ! 
ПЕРЕДАЙ ІНШОМУ!"

ЕКСПРЕС-ІНТЕРВ'Ю ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ "КНИГА У ВАШОМУ ЖИТТІ"


ЦІКАВИНКИ "ВІД СМАЙЛИКА-ЧИТАЙЛИКА"КУТОЧОК "ВІТАЄМО ТЕБЕ В ДЕНЬ ТВОЇХ ІМЕНИН"
Рекламно-іміджева діяльність бібліотеки
 Іміджева бібліотечна політика сьогодні – один з найважливіших напрямків діяльності сучасної бібліотеки.
Основним завданням маркетингової діяльності бібліотеки є не введення різноманітних послуг, а забезпечення їх затребуваності користувачами. Реалізація цього завдання відбувається через про­сування інтелектуальної продукції і послуг бібліо­теки. Просування — це різні форми інформації, переконання користувачів або нагадування про послуги чи продукцію бібліотеки. Основними фор­мами просування є реклама, персональна продажа і стимулювання збуту.
Зовнішньою формою просування бібліотечних послуг та інтелектуальної продукції бібліотеки виступає бібліотечна реклама - інформація про бібліотеку, її послуги і продукцію з ціллю озна­йомлення реальних та потенційних користувачів і стимулювання попиту на ці послуги та продукти.
Функції бібліотечної системи:
формування запиту на ресурси, послуги і про­дукцію бібліотеки;
популяризація   бібліотечно-інформаційних   по­слуг та бібліотечних ресурсів.
Ціль бібліотечної реклами - забезпечувати популярність бібліотеки і запити на її ресурси та послуги. Специфіка бібліотечної реклами в тому, що це, в основному, інформація про фонди бібліо­теки, про її можливості забезпечити інформаційні потреби різних груп користувачів.
Основні вимоги до бібліотечної реклами:
широта охоплення реальних та потенційних ко­ристувачів;
відповідність   реклами   запитам   та   потребам користувачів;
інтенсивність та переконливість;
-      постійне оновлення;
-      лаконічність, динамізм, достатність;
-      легкість  у   запам'ятовуванні   рекламного   пові­домлення;
-      дохідливість та оперативність;
-      чіткість, виразність, яскравість;
-      відповідність рівня послуг заявленій рекламі;
-      відповідність змісту і формі, потребам та інте­ресам окремих читацьких груп.
Реклама повинна привертати увагу до послуг шкільної бібліотеки та її інтелектуальної допомо­ги як дорослих користувачів (учителів, батьків), так і школярів. Тільки така реклама може забез­печити довіру до бібліотеки, буде служити засобом регулювання роботи бібліотеки та її співпраці з користувачами.
Бібліотечна реклама має кілька напрямів:
-      інформація про бібліотечну мережу в цілях орі­єнтації в ній;
-      інформація про бібліотеку та її структурні під­розділи;
-      інформація про бібліотечний фонд, його склад та структуру;
-  інформація про діяльність бібліотеки  (в тому числі її послуги та інтелектуальну продукцію).
В основі рекламної діяльності шкільної бібліо­теки - постійний контакт із реальними та потен­ційними користувачами.
Рекламна діяльність бібліотеки включає такі етапи:
-    постановка завдання реклами;
-    визначення розміру бюджету;
-    створення рекламного повідомлення;
У завдання рекламної діяльності шкільної біб­ліотеки входить:
-     формування у користувачів бібліотеки (школя­рів, учителів, батьків) певного рівня знань про бібліотеку, її ресурси та діяльність;
-     повідомлення про певні види діяльності шкіль­ної бібліотеки та стимулювання потреб у послу­гах шкільної бібліотеки;
-     визначення головних користувачів рекламовано­го виду послуг чи діяльності;
-     визначення виду діяльності, який необхідно охо­пити рекламою;
-     вивчення поведінки користувачів, відповідної реакції на рекламу, усвідомленість користувачів про роботу шкільної бібліотеки.
В основі рекламної діяльності лежить реклам­не повідомлення - об'ємна та образна інформація, що спонукає читачів до користування послугами шкільної бібліотеки.
Зміст рекламного повідомлення повинен дава­ти відповіді на запитання, що пропонують корис­тувачеві, які переваги він може використати від запропонованого, де, коли і як він може скорис­татися послугами бібліотеки. Від змісту реклами залежить вибір форми рекламного повідомлення, впровадження певного виду реклами або сукуп­ність рекламних форм.
Форми реклами направлені на емоційний бік впливу та дають можливість вирішити її в графіч­ному, шрифтовому, ілюстративному, кольоровому, музичному та іншому оформленнях. У рекламній практиці шкільних бібліотек використовуються різ­ні засоби наочної, усної, друкованої та комплексної реклами. їх вибір визначається з урахуванням цільо­вої аудиторії, на яку розрахована реклама, фінансові та часові можливості шкільної бібліотеки. По від­ношенню до цільової аудиторії бібліотечна реклама поділяється на внутрішньо бібліотечну, зовнішню та комплексну. Найчастіше використовується комплек­сна реклама. Та, яка розрахована як на реальних, так і на потенційних користувачів. По відношенню до цільового призначення рекламу поділяють на: ма­сову; групову; персональну.
За змістом рекламні повідомлення поділяються на:
-     адресні (вивіска, режим роботи, статті в шкільній газеті і т.ін.);
-     престижні (анонси масових заходів, продукція інформаційно-бібліографічної діяльності, стат­ті в місцевій пресі щодо проведених заходів, внутрішній дизайн бібліотеки, інтер'єр, розмі­щення в бібліотеці виставок, стендів та інше). Хоча   позитивний   імідж   шкільної   бібліотеки
формується в результаті якісного обслуговування читачів, та вплив реклами відіграє неабияку роль у цьому процесі. В основі іміджу лежить індивіду­альний стиль роботи та реклами бібліотеки.
Найважливішим напрямом рекламної діяльнос­ті бібліотеки є інформаційна реклама. За цільовим призначенням інформаційна реклама поділяється
на первинну, конкурентну та зберігаючу. Особливе місце первинна реклама займає на етапі впрова­дження нового виду чи форми роботи. Конкурент­на реклама показує переваги роботи даної шкільної бібліотеки над іншими бібліотеками. Зберігаюча реклама направлена на підтримку та активізацію відвідування бібліотеки та її заходів. Найбільш по­ширеними формами інформаційної реклами є рек­ламні видання (путівники, пам'ятки, листівки, буклети і т.ін.), що вміщують викладені в при­вабливій формі відомості про структуру бібліотеки, склад її фонду, діяльність із задоволення потреб та запитів читачів. Таку рекламу можна провадити не тільки на окремих рекламних виданнях, але й на сторінках методичних, бібліографічних та інших виданнях бібліотеки і школи. На жаль, через ви­соку вартість дуже мало реклами використовується на радіо та телебаченні.
Реклама в шкільних бібліотеках направлена на активне використання її фондів і можливостей. Серед форм такої реклами можна назвати відкри­тий доступ до фонду, організація виставок, про­ведення різних заходів. Ефективність бібліотеч­ної реклами визначається кількістю користувачів (читачів) та частотою звертання в бібліотеку.
Варто приділити увагу ще й такому виду реклами як персональна спродаж. Базується вона на понят­тях «індивідуальна робота з читачем», «індивіду­альне обслуговування» і адресована індивідуально­му читачеві. В її основі лежить усна презентація бібліотеки в процесі спілкування з читачем, пере­конання його в необхідності відвідувати шкільну бібліотеку. Усна реклама переслідує дві цілі:
-      допомога читачам шкільної бібліотеки в задово­ленні їхніх читацьких інтересів та потреб, тобто індивідуальна робота з читачами;
-      принадити до користування бібліотекою нових читачів.
До персональної спродажі відноситься також і навчання читачів користуватися книжковими чи будь-якими текстовими ресурсами, тобто бібліо­течні уроки.
Оскільки не завжди рекламована послуга корис­тується попитом, то для її стимулювання бібліо­теки використовують й інші шляхи:
-      введення різних форм заохочення;
-      стимулювання попиту на вид послуг чи запитів за допомогою ігор та конкурсів;
- презентації інтелектуальної продукції бібліотеки (презентації виставок, покажчиків), демонстрація виставок, каталогів, сувенірів.


Немає коментарів:

Дописати коментар